Skip to main content

Siaradwyr

2019 Siaradwyr

Alex Aiken

Alex Aiken

Cyfarwyddwr Gweithredol, Cyfathrebu'r Llywodraeth

Alex Aiken yw Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu'r Llywodraeth. Fe'i penodwyd ym mis Rhagfyr 2012 ac mae wedi bod yn gyfrifol am greu Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth a datblygu ymgyrchoedd traws-lywodraethol.

Rhwng 2000 a 2012 roedd yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Strategaeth Cyngor Dinas Westminster, gan arwain y timau polisi, gwasanaethau aelodau a chyfathrebu. Gwasanaethodd fel rhan o'r grŵp a oedd yn goruchwylio gweithredu'r rhaglen Cydwasanaethau Tri-Fwrdeistref a sefydlu ymgynghoriaeth gyfathrebu Westco sy'n gweithio i gleientiaid y sector cyhoeddus a phreifat ledled y DU.

Mae wedi bod yn Ysgrifennydd Cenedlaethol ar gyfer LG Communications ac Is-gadeirydd Cyngor Cymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae'n Gymrawd o Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) a Chymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus (PRCA).

Cyn ymuno â San Steffan, bu'n gweithio yn y Senedd ac yn Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr, gan arwain Uned Ymgyrchoedd y Blaid a Swyddfa'r Wasg. Mae wedi hyfforddi a chynghori gwleidyddion a swyddogion mewn gwledydd a gwladwriaethau o amgylch y byd yn yr ymarfer o lywodraethau a chyfathrebu.

Addysgwyd Alex yn Ysgol Economeg Llundain ac Ysgol Fonesig Alice Owen.

Mae'n byw yn Pimlico, Llundain gyda'i wraig a'i blant. Yn ei amser hamdden mae'n Gadeirydd clwb pêl-droed amatur, Westminster Wanderers FC ac mae'n gwasanaethu ar Fwrdd ymgynghorol ar gyfer Hotel Future.

Alex Chisholm

Alex Chisholm

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Daeth Alex Chisholm yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer yr Adran Busnes, Ynni a Diwydiannol (BEIS) ym mis Medi 2016. Cyn hynny bu'n Ysgrifennydd Parhaol ar y Cyd ar gyfer BEIS.

Mae hefyd yn:

 • Ymddiriedolwr a Dirprwy Gadeirydd yn yr elusen ryngwladol Breadline Africa

Mae uchafbwyntiau gyrfa blaenorol yn cynnwys:

 • Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC)
 • Prif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA)
 • Cadeirydd a Chomisiynydd o Asiantaethau rheoleiddio cyfathrebu Iwerddon, ComReg
 • Cadeirydd y Rhwydwaith Rheoleiddwyr Economaidd yn Iwerddon
 • Uwch swyddi gweithredol yn y diwydiannau cyfryngau, technoleg ac e-fasnach, gyda Pearson plc, Financial Times Group, eCountries Inc ac Ecceleration Ltd

Antonia Romeo

Antonia Romeo

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Masnach Ryngwladol

Antonia Romeo yw Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Masnach Ryngwladol.

Yn flaenorol, Antonia oedd Conswl Cyffredinol Ei Mawrhydi yn Efrog Newydd, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Materion Economaidd a Masnachol UDA. Yn y rôl hon, cyfarwyddodd Antonia fasnach, busnes a ffyniant Llywodraeth y DU ar draws yr Unol Daleithiau, a bu'n arwain hyrwyddo proffil economaidd, polisi tramor a blaenoriaethau diogelwch cenedlaethol y DU yn Efrog Newydd, New Jersey, Pennsylvania a Fairfield County yn Connecticut.

Dechreuodd Antonia ei gyrfa yn y sector preifat, yn y cwmni ymgynghori strategaeth Oliver Wyman. Ymunodd â'r Gwasanaeth Sifil yn 2000 fel economegydd.

Mae gan Antonia MA (PPE) o Brifysgol Rhydychen, MSc (Economeg) o Ysgol Economeg Llundain, a diploma Rhaglen Rheolaeth Uwch gan Ysgol Fusnes Columbia. Mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol Busnes Prydain America.

Bernadette Kelly CB

Bernadette Kelly

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Drafnidiaeth

Daeth Bernadette Kelly yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Drafnidiaeth ar 18 Ebrill 2017.

O fis Medi 2015 i fis Ebrill 2017, roedd Bernadette Kelly yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Rheilffyrdd yn yr Adran Drafnidiaeth. Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Cyffredinol yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) o fis Ebrill 2010.

Ymunodd Bernadette â'r Gwasanaeth Sifil ar ôl iddi raddio. Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn gweithio ar bolisi cyhoeddus mewn perthynas â busnes a'r economi. Mae wedi arwain gwaith yn y llywodraeth i ddiwygio'r drefn gynllunio ar gyfer isadeileddau mawr; hybu cyflenwad tai; sefydlu'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd; cryfhau rheoleiddio cyfleustodau; diwygio llywodraethu corfforaethol; ac ar strategaeth ddiwydiannol a thwf lleol a datganoli.

Yn ogystal â DfT a BIS, mae Bernadette wedi gweithio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Trysorlys EM, Swyddfa'r Cabinet ac Uned Bolisi'r Prif Weinidog; yn ogystal ag ar secondiad i ICI plc.

Gwnaethpwyd Bernadette yn Gydymaith Urdd y Baddon (CB) yn 2010.

Clare Moriarty

Clare Moriarty

Ysgrifennydd Parhaol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Bu Clare Moriarty yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ers mis Awst 2015.

Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys:

 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adran Weithredol Rheilffyrdd yn yr Adran Drafnidiaeth
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Corfforaethol, Adran Drafnidiaeth
 • Cyfarwyddwr Cyfansoddiad, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder
 • Pennaeth, Uned Ymddiriedolaeth Sylfaen y GIG, Adran Iechyd
 • Prif Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd
 • Secondiadau i'r GIG ac Ysgol Bolisi Cyhoeddus UCL.

Mae gan Clare ddiddordeb hirsefydlog mewn arweinyddiaeth, newid ac amrywiaeth. Mae'n aelod o Gyngor Cyfeirio Sefydliad Abaty San Steffan a Chyngor Ymgynghorol Canolfan Caergrawnt ar gyfer Gwyddoniaeth a Pholisi.

Dame Shan Morgan

Shan Morgan

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Roedd gyrfa gynnar Shan yn canolbwyntio ar bolisi cyflogaeth a materion cymdeithasol. Ar ôl graddio mewn Ffrangeg o Brifysgol Kent yn 1977, ymunodd â'r Adran Gyflogaeth, gan weithio ar bolisi cyflogaeth ieuenctid ac oedolion ac ar raglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yng Nghomisiwn Gwasanaethau Manpower. Aeth Shan dros dro i'r Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel (DG Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol) o 1984 - 1987 i weithio ar bolisi diweithdra hirdymor a datblygiad economaidd lleol (y rhaglen LEDA). Ar ôl dychwelyd i'r DU, cynhaliodd amrywiaeth o swyddi yn yr Adran Gyflogaeth, gan ddelio â pholisi'r farchnad lafur, gan gynnwys yn y Tasglu Hyfforddiant Cenedlaethol a Swyddfa'r Llywodraeth ar gyfer Llundain. Roedd hi hefyd yn Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Parhaol. O 1994-97 Shan oedd cynrychiolydd Llywodraeth y DU i Gorff Llywodraethu'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol.

Yn 1997, secondiwyd Shan i Lysgenhadaeth Prydain ym Mharis fel Attaché Llafur a Materion Cymdeithasol, cyn cymryd ei phenodiad cyntaf i Gynrychioliad y DU ym Mrwsel fel y Cynghorydd yn gyfrifol am faterion Cymdeithasol, Amgylcheddol a Rhanbarthol.

Ar ôl dychwelyd i Lundain yn 2006 ar ôl Llywyddiaeth y DU yn yr UE, trosglwyddodd Shan i'r Gwasanaeth Diplomyddol fel Cyfarwyddwr Undeb Ewropeaidd yn y Swyddfa Dramor, sy'n gyfrifol am drafodaethau ar Gytundeb Lisbon a rheolaeth o’r broses gadarnhau seneddol y DU.

Shan oedd Llysgennad Ei Mawrhydi i'r Ariannin a Paraguay o 2008-2012. Yn ystod y cyfnod hwn fe'i penodwyd i Fwrdd Rheoli'r Swyddfa Dramor, a dyfarnwyd y CMG iddi. Dychwelodd Shan i UKRep, Brwsel, fel Dirprwy Gynrychiolydd Parhaol ym mis Gorffennaf 2012, yn cynrychioli'r DU ar Bwyllgor Cynrychiolwyr yr Aelod-Wladwriaethau (Coreper I) yn y Cyngor. Roedd hi'n gyfrifol am arwain trafodaethau ar draws ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys newid hinsawdd, yr amgylchedd, ynni, pysgodfeydd, materion cymdeithasol, iechyd, trafnidiaeth, a materion eraill y Farchnad Sengl.

Cymerodd Shan y swydd fel Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2017.

John Manzoni

John Manzoni

Brif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil a Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet ​​​​​

Daeth John Manzoni yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet ym mis Awst 2015. Fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil ym mis Hydref 2014 ac mae'n parhau yn y swydd hon. Ymunodd â Swyddfa'r Cabinet ym mis Chwefror 2014 fel Prif Weithredwr yr Awdurdod Prosiectau Mawr.

Roedd John yn flaenorol yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cwmni olew a nwy Canada Talisman Energy Inc. Mae ganddo fwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector preifat. Yn ei 24 mlynedd yn BP, cyfrannodd at dwf byd-eang y cwmni a chynhaliodd rolau arweinyddiaeth strategol a gweithredol uwch ar lefel fyd-eang, rhanbarthol a lleol. Rhwng 2002 a 2007, roedd yn Brif Weithredwr, Mireinio a Marchnata, yn cynnwys 6 busnes gwahanol ar draws mwy na 100 o wledydd ac roedd yn aelod o brif fwrdd BP plc o 2003 i 2007.

Jonathan Slater

Jonathan Slater

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Addysg

Daeth Jonathan yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Addysg ym Mai 2016.

Mae ei rolau blaenorol yn y llywodraeth yn cynnwys:

●        Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth Economaidd a Domestig, Swyddfa'r Cabinet

●        Cyfarwyddwr Cyffredinol Prif Swyddfa a Gwasanaethau Comisiynu, y Weinyddiaeth Amddiffyn

●        Cyfarwyddwr Cyffredinol Trawsnewid Cyfiawnder, y Weinyddiaeth Gyfiawnder

●        Prif Weithredwr y Swyddfa, Diwygio Cyfiawnder Troseddol

●         Cyfarwyddwr Perfformiad a Gwelliant, y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr

●        Cyfarwyddwr, Uned Gyflenwi’r Prif Weinidog

Cyn ymuno â'r Gwasanaeth Sifil yn 2001, roedd Jonathan yn Ddirprwy Brif Weithredwr ac yn Gyfarwyddwr Addysg yr awdurdod lleol.

Leslie Evans

Leslie Evans

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth yr Alban

Penodwyd Leslie Evans yn Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth yr Alban ar 1 Gorffennaf, 2015. Yn y swydd hon, Leslie yw'r prif gynghorydd polisi i'r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd i Gabinet yr Alban.

Mae hefyd yn Brif Swyddog Atebol i Lywodraeth yr Alban gyda chyfrifoldeb personol am briodoldeb a rheoleidd-dra cyllid y Llywodraeth ac ar gyfer defnydd economaidd, effeithlon ac effeithiol o'r holl adnoddau cysylltiedig.

Leslie yw'r Uwch Was Sifil yn yr Alban ac mae'n arwain mwy na 5,000 o weision sifil sy'n gweithio i Lywodraeth yr Alban, yn cefnogi datblygu, gweithredu a chyfathrebu o bolisïau'r llywodraeth, yn unol â Chod y Gwasanaeth Sifil.

Ymunodd Leslie â Llywodraeth yr Alban ym mis Medi 2000, ar ôl treulio 20 mlynedd yn gweithio i awdurdodau lleol yn yr Alban (Cyngor Dinas Caeredin a Chyngor Stirling) a Lloegr (Bwrdeistref Greenwich a Chyngor Dinas Sheffield).

Ei swydd flaenorol o fewn Llywodraeth yr Alban oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol Dysgu a Chyfiawnder. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Pennaeth Is-adran Cyfansoddiad a Llywodraethu Llywodraeth Leol, Pennaeth y Grŵp Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus, Pennaeth Twristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon, a'r Cyfarwyddwr Diwylliant, Materion Allanol a Thwristiaeth.

Yn briod gydag un mab, ganed Leslie yng Ngogledd Iwerddon ac mae wedi byw yn yr Alban ers 1985. Bu'n mynychu Ysgol High Storrs yn Sheffield ac yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Lerpwl.

Matthew Rycroft

Matthew Rycroft

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Datblygu Ryngwladol

Mae Matthew Rycroft CBE wedi bod yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Datblygu Ryngwladol ers 22 Ionawr 2018.

Cyn hynny, Matthew oedd Cynrychiolydd Parhaol Prydain i'r Cenhedloedd Unedig o fis Ebrill 2015 i fis Ionawr 2018.

O fis Mawrth 2011, Matthew oedd Prif Swyddog Gweithredu'r FCO. Yn y rôl honno, goruchwyliodd redeg yr FCO a'i rwydwaith o 270 o swyddi ledled y byd, gan gynnwys yr holl Adnoddau Dynol, Cyllid, Ystadau, Diogelwch, Technoleg Gwybodaeth, Protocol, Caffael a Gwasanaethau Corfforaethol. Bu'n dirprwyo ar ran yr Is-ysgrifennydd Parhaol yn ei absenoldeb.

Ganwyd Matthew ar 16 Mehefin 1968, a chafodd ei fagu yn Southampton a Chaergrawnt. Mae ganddo radd mewn mathemateg ac athroniaeth o Goleg Merton, Rhydychen.

Ymunodd Matthew â'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn 1989. Ar ôl ychydig fisoedd yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yna ar ddesg NATO yn Llundain, treuliodd bedair blynedd yn Llysgenhadaeth Prydain ym Mharis.

Ym 1995-96 roedd Matthew yn bennaeth adran wleidyddol Adran Dwyrain yr Adriatig yn yr FCO. Yn y rôl hon roedd yn aelod o ddirprwyaeth Prydain i sgyrsiau heddwch Dayton ar Fosnia.

Ar ôl dwy flynedd yn Staff Cynllunio Polisi'r FCO sy'n ymdrin â materion Ewropeaidd a thrawsiwerydd ac eiliadau byr i Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau a Chyngres yr Unol Daleithiau, ymunodd Matthew â Llysgenhadaeth Prydain yn Washington, yn dilyn gwleidyddiaeth ddomestig yr Unol Daleithiau rhwng 1998 a 2002.

O 2002 i 2004, roedd Matthew yn Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weinidog dros Faterion Tramor, yn cwmpasu holl faterion tramor, Ewropeaidd, Gogledd Iwerddon ac amddiffyn yn Rhif 10. Derbyniodd CBE am y gwaith hwn.

Bu'n Llysgennad Prydeinig i Fosnia a Herzegovina o 2005 a Chyfarwyddwr FCO Ewrop o 2008.

Mae Matthew yn briod ag Alison. Mae ganddynt dair merch, a aned yn 1998, 2000 a 2005. Mae Matthew yn siarad Ffrangeg a Bosniaidd, yn chwarae'r bas dwbl, ac yn mwynhau pêl-droed a chwaraeon eraill.

Melanie Dawes CB

Melanie Dawes

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

Dechreuodd Melanie Dawes ei swydd fel Ysgrifennydd Parhaol DCLG ar 1 Mawrth 2015. Mae hefyd yn eiriolwr rhyw ar gyfer y Gwasanaeth Sifil ac yn eistedd ar Fwrdd y Gwasanaeth Sifil a'r Uwch Bwyllgor Arweinyddiaeth.

Roedd Melanie yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Ysgrifenyddiaeth Materion Economaidd a Domestig (EDS) yn Swyddfa'r Cabinet o fis Hydref 2011, sy'n gyfrifol am oruchwylio'r system o wneud penderfyniadau'r Cabinet.

Rhwng 2006 a 2011 roedd yn gweithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM), gan gynnwys fel un o Gomisiynwyr yr adran. Roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Treth Busnes o fis Tachwedd 2007, gyda chyfrifoldeb am yr holl drethi a thollau busnes yn ogystal ag arwain perthnasoedd yr adran â busnes mawr. O 2009, roedd hefyd yn arwain datblygiad strategaeth gyffredinol CThEM fel adran.

Cyn ymuno â CThEM, treuliodd Melanie 15 mlynedd yn y Trysorlys, gan gynnwys fel Cyfarwyddwr Ewrop o 2002 i 2006. Dechreuodd ei gyrfa fel economegydd ac mae wedi gweithio ar wariant cyhoeddus, polisi treth a chredyd treth, macro-economeg, polisi ariannol a'r ewro.

Peter Schofield

Peter Schofield

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Gwaith a Phensiynau

Daeth Peter yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 16 Ionawr 2018.

Yn flaenorol mae wedi gweithio:

 • fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid ar gyfer DWP o fis Gorffennaf 2016
 • fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Tai a Chynllunio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol
 • fel Cyfarwyddwr yr Uned Menter a Thwf yn Nhrysorlys EM
 • fel cyfarwyddwr yn y Gweithrediaeth Cyfranddeiliaid
 • ar secondiad i 3i PLC
 • mewn nifer o rolau, gan gynnwys Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Ysgrifennydd, yn Nhrysorlys EM

Rupert McNeil

Rupert Mcneil

Prif Swyddog Pobl

Penodwyd Rupert McNeil yn Brif Swyddog Pobl yn Swyddfa'r Cabinet ym mis Ionawr 2016.

Ymunodd Rupert â'r Gwasanaeth Sifil o Grŵp Bancio Lloyds, lle bu'n Gyfarwyddwr Grŵp Adnoddau Dynol. Dechreuodd ei yrfa yng Nghydffederasiwn Diwydiant Prydain cyn dod yn bartner yn Deloitte ac Arthur Anderson. Ers hynny, mae wedi gweithio i Barclays Bank plc, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Rheoli Gweithredol ac yna fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, dros Fancio Byd-eang, Manwerthu a Masnachol, ac yn Aviva lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac yna yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Arbenigedd Adnoddau Dynol.

Mynychodd Rupert ysgol uwchradd yn Aberdeen, a graddiodd mewn Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth o Goleg Santes Catherine, Rhydychen. Yn ystod ei radd israddedig, treuliodd semester fel intern yn Senedd yr Unol Daleithiau. Mynychodd Raglen Rheoli Uwch Ysgol Fusnes Harvard yn 2010.

Stephen Lovegrove

Stephen Lovegrove

Ysgrifennydd Parhaol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Daeth Stephen yn Ysgrifennydd Parhaol i'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) ym mis Ebrill 2016.

Cyn y Weinyddiaeth Amddiffyn, bu'n Ysgrifennydd Parhaol dros yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Treuliodd Stephen 9 mlynedd yn y 'Shareholder Executive' ac fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr ym mis Mehefin 2007. Cyn hynny, treuliodd 10 mlynedd yn Deutsche Bank, lle bu'n bennaeth tîm cyfryngau Ewrop yn gweithio ar ystod eang o weithgareddau codi cyfalaf, caffaeliadau a gwaredu yn holl is-sectorau diwydiant y cyfryngau. Cyn y Ddinas, treuliodd Stephen 5 mlynedd fel ymgynghorydd strategol.

Roedd Stephen hefyd yn eistedd ar fwrdd Pwyllgor Trefnu Llundain y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd ac mae'n ymddiriedolwr Sefydliad Cymorth Elusennau.

Syr Chris Wormald

Sir Chris Wormald

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Iechyd

Penodwyd Chris Wormald yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Iechyd ym Mai 2016.

Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys:

 • Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Addysg
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog, Swyddfa'r Cabinet
 • Pennaeth yr Ysgrifenyddiaeth Economaidd a Domestig, Swyddfa'r Cabinet
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus, Swyddfa'r Cabinet
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Leol ac Adfywio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol
 • Prif Ysgrifennydd Preifat i Estelle Morris a Charles Clarke

Syr Jon Thompson

Sir Jon Thompson

Ysgrifennydd Parhaol Cyntaf a Phrif Weithredwr, Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Penodwyd Jon yn Brif Weithredwr ac Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM ym mis Ebrill 2016 ar ôl mwy na thair blynedd fel Ysgrifennydd Parhaol yn y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fel Prif Weithredwr, mae  Jon yn gyfrifol am gyflwyno strategaeth yr adran, gan gynnwys rhaglen drawsnewid uchelgeisiol CThEM, amcanion busnes a gwelliannau i wasanaeth  cwsmeriaid.

Jon yw Swyddog Cyfrifo CThEM, sy'n atebol i'r Senedd am wariant a pherfformiad yr adran.

Mae hefyd yn Gomisiynydd Cyllid a Thollau, ac yn aelod o Fwrdd Cyllid a Thollau EM.

Yn aelod o Fwrdd y Gwasanaeth Sifil mae Jon yn arwain perthynas CThEM ag adrannau eraill y llywodraeth.

Mae Jon yn aelod o Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheolaeth (CIMA), a'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus (CIPFA).

Mae'n briod â Dawn, mae ganddynt dri mab ac maent yn byw yn Swydd Gaergrawnt.

Syr Philip Rutnam

Sir Philip Rutman

Ysgrifennydd Parhaol, Swyddfa Gartref

Ymunodd Philip Rutnam â'r Swyddfa Gartref fel Ysgrifennydd Parhaol ym mis Ebrill 2017.

Cyn hynny, Philip oedd yr Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Drafnidiaeth am 5 mlynedd.

Ym mis Ebrill 2015, daeth Philip yn Eiriolwr  Anabledd y Gwasanaeth Sifil.

Yn flaenorol roedd Philip wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes a Sgiliau yn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, lle'r oedd yn gyfrifol am bolisi tuag at ddiwydiant a menter, gan gynnwys datblygiad economaidd ar draws y rhanbarthau a chefnogaeth i fusnesau bach, ac ar gyfer polisi addysg bellach, gan gynnwys prentisiaethau a'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau.

Cyn BIS, roedd Philip yn Ofcom lle bu'n help i sefydlu'r sefydliad ac yna i arwain ei waith ar gystadleuaeth, rheoleiddio economaidd a defnydd o'r sbectrwm radio. Bu'n bartner yn Ofcom o 2003 ac yn aelod o Fwrdd Ofcom rhwng 2007 a 2009.

Fel cyn uwch swyddog y Trysorlys, mae gyrfa Philip Rutnam hefyd yn cynnwys gweithio mewn cyllid corfforaethol yn Morgan Stanley yn Hong Kong,  cyfnod fel Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Ariannol a chyfrifoldeb am ddiddordeb y Trysorlys mewn busnes a menter. Cyn hynny hefyd cynrychiolodd y DU yn y Banc Buddsoddi Ewropeaidd.

Cafodd ei addysg yng Nghaergrawnt a Harvard.

Syr Richard Heaton

Richard Heaton

Ysgrifennydd Parhaol, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Bu Richard Heaton yn Ysgrifennydd Parhaol dros Y Weinyddiaeth Gyfiawnder MOJ ers mis Awst 2015. Cyn hynny, bu'n Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet (o fis Awst 2012).

Dechreuodd Richard ei yrfa fel bargyfreithiwr, ac ymunodd â'r Swyddfa Gartref fel ymgynghorydd cyfreithiol ym 1991. Yna gweithiodd mewn timau cyfreithiol ar draws y llywodraeth, gan ganolbwyntio'n arbennig ar gyfraith droseddol, y cyfansoddiad, a chyfraith hawliau dynol.

Ei swyddi cyfreithiol a di-gyfreithiol diweddar oedd:

 • Cyfarwyddwr y gwasanaethau cyfreithiol yn yr Adran Materion Cyfansoddiadol (nawr Y Weinyddiaeth Gyfiawnder)
 • Pennaeth y gyfraith a llywodraethu yn yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer pensiynau a chymdeithas sy'n heneiddio, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Bu hefyd yn Brif Gwnsler Seneddol o 2012 i 2015.

Ym mis Ebrill 2014, daeth Richard yn Hyrwyddwr Hil y Gwasanaeth Sifil.

Syr Simon McDonald

Simon Mcdonald

Is-ysgrifennydd Parhaol, Pennaeth y Gwasanaeth Diplomyddol yn y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad

Syr Simon McDonald yw'r Is-ysgrifennydd Parhaol a Phennaeth y Gwasanaeth Diplomyddol yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Cyn ymgymryd â rôl PUS, gwnaeth Syr Simon wasanaethu fel Llysgenhad Prydeinig i Berlin o 2010 i 2015, Ymgynghorydd Polisi Tramor y Prif Weinidog a Phennaeth Polisi Tramor ac Amddiffyn yn Swyddfa'r Cabinet rhwng 2007 a 2010. O 2003 i 2006 roedd yn Llysgennad Prydain i Israel.

Penodwyd ef yn 'Knight Commander of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George' yn 2014.

Syr Tom Scholar

Sir Tom Scholar

Ysgrifennydd Parhaol, Prif Swyddog Cyfrifyddu

Ymunodd Tom Scholar â Thrysorlys EM ym 1992, gan godi i Brif Ysgrifennydd Preifat Canghellor y Trysorlys yn 1997, gan wasanaethu Gordon Brown am bedair blynedd hyd at 2001. Yn dilyn y swydd honno, fe wasanaethodd Scholar fel cynrychiolydd Prydain ar fyrddau'r Gronfa Ariannol Ryngwladol a Banc y Byd, ynghlwm wrth Lysgenhadaeth Prydain yn Washington fel Gweinidog dros Faterion Economaidd am chwe blynedd.

Ym mis Mawrth 2016 cyhoeddodd y llywodraeth y byddai Scholar yn dilyn i Syr Nick Macpherson fel Ysgrifennydd Parhaol i'r Trysorlys ym mis Ebrill 2016.

Penodwyd ef yn 'Knight Commander of the Order of the Bath' (KCB) yn Anrhydeddau Pen-blwydd 2017.