Siaradwyr

2022 Siaradwyr

Alex Chisholm

Alex Chisholm

Prif Swyddog Gweithredu’r Gwasanaeth Sifil ac Ysgrifennydd Parhaol, Swyddfa’r Cabinet

Daeth Alex Chisholm yn Brif Swyddog Gweithredu’r Gwasanaeth Sifil ac Ysgrifennydd Parhaol Swyddfa’r Cabinet fis Ebrill 2020. Cyn hynny ef oedd Ysgrifennydd Parhaol Adran Busnes, Ynni, a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS).

Rolau blaenorol yn y llywodraeth:

 • Ysgrifennydd Parhaol, BEIS 2016 i 2020
 • Cyd-Ysgrifennydd Parhaol, BEIS 2016 i 2016
 • Ysgrifennydd Parhaol, DECC 2016 i 2016
 • Prif Weithredwr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd 2013 i 2016

Angela MacDonald

Angela MacDonald

Ail Ysgrifennydd Parhaol a Dirprwy Brif Weithredwr, Cyllid a Thollau EM Daeth Angela yn Ddirprwy Brif Weithredwr Cyllid a Thollau EM (CThEM) ac yn Ail Ysgrifennydd Parhaol fis Awst 2020. Mae Angela yn weithiwr proffesiynol Gweithrediadau sydd â 30 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau, trawsnewid a newid yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Ymunodd Angela â'r Gwasanaeth Sifil yn 2009 i gyflwyno diwygiadau ym maes Cynnal Plant. Yn dilyn pedair blynedd fel Cyfarwyddwr yn Adran Gwaith a Phensiynau, gan arwain y gwaith o ddarparu a thrawsnewid gwasanaethau, symudodd Angela i CThEM yn 2017 a daeth yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Cyn ymuno â'r Gwasanaeth Sifil, bu Angela yn gweithio mewn nifer o rolau gweithredol, gwerthu a marchnata yn Aviva plc a'i gwmnïau etifeddiaeth.

Antonia Romeo

Antonia Romeo

Ysgrifennydd Parhaol, Gweinyddiaeth Gyfiawnder.

Daeth Antonia Romeo yn Ysgrifennydd Parhaol Gweinyddiaeth Gyfiawnder fis Ionawr 2021, â chyfrifoldeb am gyfiawnder troseddol, gwasanaethau carchardai a phrawf, llysoedd sifil, teulu a throseddol, gwasanaethau cyfreithiol, a pholisi cyfansoddiadol. Cyn hyn bu Antonia yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros Fasnach Ryngwladol (DIT) am bedair blynedd, â chyfrifoldeb am bolisi masnach, negodi masnach a threfniadau mynediad i’r farchnad â gwledydd y tu allan i’r UE, hybu masnach fyd-eang a chyllid, buddsoddiad busnes mewnol ac allanol, a'r Ymgyrch GREAT.

Ymunodd Antonia â'r Gwasanaeth Sifil yn 2000 fel economegydd proffesiynol yn dilyn gyrfa gynnar yn y sector preifat â chwmni ymgynghori strategol Oliver Wyman.  

Mae hi wedi dal nifer o uwch swyddi yn Llywodraeth Ei Mawrhydi, gan gynnwys:

 • Conswl Cyffredinol Ei Mawrhydi yn Efrog Newydd a Chyfarwyddwr Cyffredinol Materion Economaidd a Masnachol UDA, a Llysgennad Arbennig i gwmnïau technoleg UDA, sydd wedi eu lleoli yn Efrog Newydd
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth Economaidd a Domestig yn Swyddfa’r Cabinet, sy’n gyfrifol am gydgysylltu cyngor polisi i’r Prif Weinidog a’r Cabinet, a chyflawni prif flaenoriaethau’r Prif Weinidog
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfiawnder Troseddol yng Ngweinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ), sy'n gyfrifol am yr holl bolisïau cyfiawnder troseddol a rhaglenni mawr
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Trawsnewid yng Ngweinyddiaeth Gyfiawnder, sy'n gyfrifol am raglenni diwygio ac arbedion, strategaeth, Gwasanaethau Digidol, cyfathrebu, Adnoddau Dynol y Grŵp ac ystadau Grŵp
 • Cyfarwyddwr Gweithredol, Menter a Diwygio yn Swyddfa’r Cabinet, sy’n gyfrifol am ddiwygio model llywodraethu a Bwrdd y Llywodraeth, gan weithio â busnesau

Mae Antonia yn eistedd ar Fwrdd y Gwasanaeth Sifil a Phwyllgor Uwch Arwain, yn Hyrwyddwr Rhyw y Gwasanaeth Sifil, ac yn Llywydd Côr Whitehall.

Mae gan Antonia MA (PPE) o Brifysgol Rhydychen, MSc (Economeg) o Ysgol Economeg Llundain, a diploma Rhaglen Rheolaeth Uwch o Ysgol Fusnes Columbia.

Asim Hafeez

Asim Hafeez

Dirprwy Gyfarwyddwr, y Swyddfa Gartref

Cafodd Asim ei eni a'i fagu yn Birmingham a symudodd i dde Cymru i ddilyn ei astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Enillodd radd B.Eng. mewn Peirianneg Sifil ac aeth ymlaen i wneud ei ymchwil ôl-raddedig ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol gan ganolbwyntio'n benodol ar ddiogelwch y Dwyrain Canol.

Yn 2002 ymunodd â’r Gwasanaeth Sifil fel cynghorydd hil a chrefydd Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC). Aeth ymlaen i fod yn Bennaeth Uned Cydraddoldeb cyn cymryd yr awenau ar gyfer Strategaeth Cydlyniant Cymunedol Cymru.

Daeth yn gydlynydd Prevent cyntaf i LlCC a datblygodd Strategaeth Atal LlCC yn ogystal â chynllun cyflawni Prevent. Fis Ebrill 2009 ymunodd â'r Swyddfa Diogelwch a Gwrthderfysgaeth (OSCT) yn y Swyddfa Gartref fel ei Chynghorydd Cymunedol cyntaf a fis Awst 2009 fe'i penodwyd i'w swydd SCS gyntaf fel Dirprwy Gyfarwyddwr Prevent. Yn 2011 cymerodd Asim secondiad blwyddyn i’r Global Security Giant, G4S, i ddarparu Ymgynghoriaeth Gwrthderfysgaeth yn y cyfnod cyn gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

Dychwelodd i’r Swyddfa Gartref fis Gorffennaf 2012 lle daeth yn Gyfarwyddwr Rheoli Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth yn UKVI ac yna aeth ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr cyntaf y Gwasanaeth Pontio Gyrfa fis Ebrill 2015 ac wedi hynny cymerodd seibiant gyrfa byr dramor gan sefydlu elusen.

Wedi dychwelyd cymerodd swydd Dirprwy Gyfarwyddwr y Tasglu Lloches ac mae bellach yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y International & Cyfarwyddiaeth Ymgysylltu a Strategaeth Ddomestig, Uned Domestig y DU, Tiriogaethau Tramor, America a 5Eeyes; tan yn ddiweddar bu hefyd yn arweinydd Ymgysylltu Rhyngwladol y Swyddfa Gartref ar Afghanistan.

Yn wirfoddol mae'n cynnal dosbarthiadau gwybodaeth Islamaidd ac yn traddodi pregethau dydd Gwener mewn gwahanol leoliadau ar draws y DU. Mae hefyd yn gynghorydd Teulu Islamaidd, yn delio â materion priodas dan orfod, trais ar sail anrhydedd, cwnsela cyfarwyddyd priodas a chyngor Islamaidd cyffredinol.

Bernadette Kelly

Bernadette Kelly

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Trafnidiaeth

Daeth Bernadette Kelly yn Ysgrifennydd Parhaol yn Adran Trafnidiaeth ar 18 Ebrill 2017.

Rhwng Medi 2015 ac Ebrill 2017, Bernadette Kelly oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Rheilffyrdd Adran Trafnidiaeth. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Cyffredinol yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) o fis Ebrill 2010.

Ymunodd Bernadette â'r Gwasanaeth Sifil ar ôl graddio. Mae hi wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa yn gweithio ar bolisi cyhoeddus mewn perthynas â busnes a’r economi. Mae hi wedi arwain gwaith yn y llywodraeth i ddiwygio'r drefn gynllunio ar gyfer seilwaith mawr; hybu cyflenwad tai; sefydlu'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd; cryfhau rheoleiddio cyfleustodau; diwygio llywodraethu corfforaethol; ac ar strategaeth ddiwydiannol a thwf a datganoli lleol.

Yn ogystal â DfT a BIS, mae Bernadette wedi gweithio yn Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Trysorlys EM, Swyddfa’r Cabinet ac Uned Polisi’r Prif Weinidog; yn ogystal ag ar secondiad i ICI plc.

Gwnaethpwyd Bernadette yn Gydymaith Urdd y Baddon (CB) yn 2010.

Cat Little

Cat Little

DG Gwariant Cyhoeddus a Phennaeth Swyddogaeth Gyllid y Llywodraeth, Trysorlys EM

 

Dechreuodd Cat ei gyrfa yn y cwmni cyfrifeg PwC, wedi ymroi i gyllid y Llywodraeth a’r Sector Cyhoeddus, gan weithio’n bennaf mewn rolau sicrwydd. Dros fwy na degawd, bu Cat yn gweithio â chleientiaid ar draws sectorau Iechyd, Llywodraeth Leol, Addysg Uwch a Llywodraeth Ganolog.

Ymunodd Cat â’r Gwasanaeth Sifil yn 2013 yn gyntaf yn yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol lle bu’n gweithio ar ddigideiddio cymorth cyfreithiol sifil, a chael gwared ar y cymhwyster cyfrifon ariannol hirsefydlog fel Cyfarwyddwr Cyllid a Digidol.

Aeth Cat ymlaen i ddod yn Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder gan oruchwylio pob agwedd ar reolaeth ariannol a chefnogi diwygio carchardai, diwygio’r llysoedd a rhaglenni trawsnewid. Yn 2017, ymunodd Cat â Bwrdd y Weinyddiaeth Amddiffyn fel Cyfarwyddwr Cyllid Cyffredinol. Yn y rôl hon hi oedd y prif gynghorydd ariannol i weinidogion, y Bwrdd Amddiffyn a’r Swyddog Cyfrifyddu ac arweiniodd y swyddogaethau cyllid, masnachol a dadansoddol ar draws Amddiffyn. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Cat yn arwain y gwaith o ddiwygio Caffael Amddiffyn fel rhan o'r Rhaglen Moderneiddio Amddiffyn a sefydlodd y Rhaglen Gwella Ariannol. Cat oedd yn arwain y gwaith o oruchwylio'r portffolio Amddiffyn, a hi oedd Pencampwr Hil yr Adran.

Ymunodd Cat â Thrysorlys EM yn 2020 fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwariant Cyhoeddus, ac mae’n cyfuno’r rôl hon fel pennaeth Swyddogaeth Gyllid y Llywodraeth. Mae Cat hefyd yn Gadeirydd Grŵp Arwain Cyllid y Llywodraeth. Mae Cat yn gyfrifydd cyllid cyhoeddus siartredig ac yn cynrychioli’r DU fel aelod o IFAC, PAIB ac mae hefyd yn aelod cyfetholedig o Gyngor CIPFA. Y tu allan i'r gwaith mae Cat yn byw yn y Kent North Downs, yn mwynhau rhedeg, beicio a mynd â'r ci am dro â'i gwraig Ruth.

David Williams

David Williams

Ysgrifennydd Parhaol, y Weinyddiaeth Amddiffyn

Penodwyd David Williams yn Ysgrifennydd Parhaol y Weinyddiaeth Amddiffyn fis Ebrill 2021.

Penodwyd David Williams yn Ail Ysgrifennydd Parhaol am gyfnod y sefyllfa coronafeirws (COVID-19) fis Mawrth 2020.

Penodwyd David yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid yn yr Adran Iechyd ar 16 Mawrth 2015. Daeth y rôl yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid a Gweithrediadau Grŵp fis Gorffennaf 2016.

Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid yn y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) lle mae wedi dal nifer o uwch swyddi gan gynnwys:

 • Cyfarwyddwr Rheolaeth Ariannol
 • Cyfarwyddwr Adnoddau Offer
 • Cyfarwyddwr Cynllunio Ariannol a Diogelwch

Dr Andrew Goodall

Andrew Goodall

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Penodwyd Dr Andrew Goodall i rôl Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru fis Tachwedd 2021 ac mae’n arwain Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru wrth gyflawni blaenoriaethau’r Prif Weinidog ac yn gweithredu fel Prif Swyddog Cyfrifyddu i Lywodraeth Cymru. Cyn hyn roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru, swydd yr oedd wedi ei dal ers mis Mehefin 2014.

Mae Dr Goodall wedi bod yn Brif Weithredwr y GIG yng Nghymru ers 16 mlynedd. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, swydd a ddaliwyd o ddechrau’r Bwrdd Iechyd fis Hydref 2009 tan 2014 ar ôl ad-drefnu’r GIG i fodel integredig y Bwrdd Iechyd.

Yn ystod ei yrfa 30 mlynedd yn y GIG, mae Dr Goodall wedi dal swyddi cynllunio a gweithredu ar draws nifer o sefydliadau GIG ar draws De Cymru yn ogystal â rolau cenedlaethol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn gwella diogelwch cleifion, ansawdd a phrofiad y claf; gweithio mewn partneriaeth a chydweithio ar draws Gwasanaethau Cyhoeddus; a darparu gwasanaethau rheng flaen drwy wella gwasanaeth a moderneiddio.

Mae gan Dr Goodall radd yn y gyfraith o Brifysgol Essex a PhD mewn Rheoli Gwasanaeth Iechyd o Ysgol Busnes Caerdydd. Dyfarnwyd CBE i Dr Goodall yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2018 am ei wasanaethau i’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus.

Emily Miles

Emily Miles

Prif Weithredwr, Asiantaeth Safonau Bwyd

Emily Miles yw Prif Weithredwr Asiantaeth Safonau Bwyd, yr adran anweinidogol a sefydlwyd yn 2000 ar ôl yr argyfwng BSE. Mae ASB yn cefnogi Gweinidogion y DU, Cymru a Gogledd Iwerddon i sicrhau bod gan y cyhoedd fwyd y gallant ymddiried ynddo. Ymunodd Emily â’r ASB yn 2019.

Cyn hynny, hi oedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol dros dro ar gyfer Cyflawni Ymadael â’r UE yn Defra, ar ôl ymuno â Defra fel eu Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth yn 2015 a chydlynu gwaith paratoi domestig Defra ar gyfer Ymadael â’r UE o 2016.

Dros ei ugain mlynedd fel gwas sifil, mae wedi gweithio yn Defra, y Swyddfa Gartref, Swyddfa’r Cabinet a Stryd Downing ar fewnfudo, plismona, materion cartref, cydymffurfiaeth busnes ac Ymadael â’r UE, yn bennaf mewn rolau polisi ond â rhai cyfnodau o ran cyflawni gweithredol a rheoli rhaglen.

Gareth Rhys Williams

Gareth Rhys Williams

Prif Swyddog Masnachol, Swyddfa'r Cabinet

Yn fwyaf diweddar, Gareth Rhys Williams oedd Prif Swyddog Gweithredol PHS Group, darparwr blaenllaw o wasanaethau gweithle allanol yn y DU. Mae Gareth yn Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Anweithredol profiadol, â hanes cyson o ailfywiogi ac ailddyfeisio cwmnïau rhestredig a chwmnïau a gefnogir gan ecwiti preifat trwy strategaethau twf creadigol. Mae ganddo hanes cryf o ysgogi newid trawsnewidiol mewn sefydliadau mawr, cymhleth a ffederal.

Cyn ymuno â PHS, roedd Gareth yn Brif Swyddog Gweithredol Charter International, grŵp peirianneg FTSE 250, nes iddo gael ei werthu'n llwyddiannus i Colfax Corporation yn 2012. Cyn hynny, roedd yn Brif Swyddog Gweithredol Capital Safety Group Ltd, ers ei werthu i KKR, a Phrif Swyddog Gweithredol Vitec Group plc, cyflenwr offer a gwasanaethau darlledu a ffotograffig.

Jaee Samant

Jaee Samant

Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Diogelwch y Cyhoedd

Penodwyd Jaee Samant yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Diogelwch y Cyhoedd yn y Swyddfa Gartref fis Tachwedd 2021.

Hi oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol Fframweithiau Marchnad yn Adran Busnes, Ynni, a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) rhwng 2017 a Hydref 2021.

Ymunodd ag Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) yn 2013 fel Cyfarwyddwr y Farchnad Lafur. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Troseddau’r Swyddfa Gartref rhwng 2009 a 2013.

Mae Jaee wedi bod yn was sifil ers dechrau’r 1990au ac mae wedi gweithio mewn ystod eang o rolau strategaeth a pholisi yn Adran Cyflogaeth, Adran Addysg a Chyflogaeth, Adran Gwaith a Phensiynau, Swyddfa’r Cabinet a’r Swyddfa Gartref. Mae hi wedi cael secondiadau i'r BIG Lottery Fund a'r BBC.

Treuliodd Jaee ran o’i phlentyndod yn India, Singapore a Hong Kong cyn symud i’r DU yn 12 oed. Bu’n gweithio ym myd bancio am flwyddyn cyn ymuno â’r Gwasanaeth Sifil.

James Bowler

James Bowler

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Masnach Ryngwladol

Daeth James Bowler yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Masnach Ryngwladol (DIT) ar 16 Awst 2021.

Cyn ymuno â DIT, gwasanaethodd James fel Ail Ysgrifennydd Parhaol Swyddfa'r Cabinet yn arwain y Tasglu COVID o fis Hydref 2020. Yn y rôl hon, roedd yn gyfrifol am reoli ac arwain y tasglu a nododd strategaeth y llywodraeth i fynd i'r afael â'r pandemig a'i effeithiau. Cyn hynny bu’n gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Polisi, Cyfathrebu a Dadansoddi yng Ngweinyddiaeth Gyfiawnder, 2020.

Am lawer o'i yrfa yn y gwasanaeth sifil, mae James wedi gweithio yn y Trysorlys. Gwasanaethodd fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwariant Cyhoeddus (2017 i 2020), Cyfarwyddwr Cyffredinol Treth a Lles (2015 i 2017) a Chyfarwyddwr Strategaeth, Cynllunio a Chyllideb (2012 i 2015). Yn y rolau hyn, bu’n goruchwylio meysydd polisi allweddol fel paratoi a dyrannu’r Gyllideb, gwariant a pholisi treth.

Gwasanaethodd James fel Prif Ysgrifennydd Preifat, i David Cameron a Gordon Brown fel Prif Weinidog ac i Alistair Darling a Gordon Brown fel Canghellor y Trysorlys.

Fe'i penodwyd yn Gydymaith Urdd y Baddon (CB) yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2012.

Jeremy Pocklington

Jeremy Pocklington

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Ffyniant Bro, Tai, a Chymunedau

Jeremy Pocklington yw Ysgrifennydd Parhaol Adran Ffyniant Bro, Tai, a Chymunedau.

Cyn hynny, roedd Jeremy, rhwng mis Mawrth 2020 a mis Medi 2021, yn Ysgrifennydd Parhaol yng Ngweinyddiaeth Tai, Cymunedau, a Llywodraeth Leol. Cyn hyn roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Tai o fis Awst 2018 i fis Mawrth 2020.

Cyn hyn bu Jeremy yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Ynni a Diogelwch yn Adran Busnes, Ynni, a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) o fis Rhagfyr 2016 tan fis Awst 2018. Cyn hyn roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp Marchnadoedd a Seilwaith yn Adran Ynni a Hinsawdd Newid (DECC).

Cyn ymuno â DECC roedd Jeremy yn Gyfarwyddwr yr Uned Menter a Thwf yn Nhrysorlys EM yn gyfrifol am bolisïau ar dwf, busnes a seilwaith ac am gynghori ar wariant cyhoeddus ar gyfer BIS, DfT, DECC a DEFRA. Rhwng 2009 a 2012 roedd yn Gyfarwyddwr yr ysgrifenyddiaeth Economaidd a Domestig yn Swyddfa'r Cabinet. Cyn hynny roedd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr yn Nhrysorlys EM yn gyfrifol am gyllid corfforaethol a phartneriaethau cyhoeddus-preifat. Ymunodd â’r Trysorlys yn 1997 ac mae wedi dal amrywiaeth o swyddi ar reoleiddio ariannol, treth a pholisi cyllidol yn ogystal â gweithio fel ysgrifennydd preifat cynorthwyol i 2 Brif Ysgrifennydd

 

Jim Harra

Jim Harra

Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM

Dechreuodd Jim ei yrfa â Chyllid y Wlad fel Arolygydd Trethi ym 1984. Fis Ionawr 2009, fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Treth Gorfforaeth a TAW, yn gyfrifol am optimeiddio cynllunio a chyflenwi’r trethi busnes hyn.

Daeth Jim yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Cwsmeriaid Treth Bersonol fis Mawrth 2011, a Chyfarwyddwr Gweithrediadau Treth Personol fis Hydref 2011. Fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Treth Busnes Cyffredinol ar 16 Ebrill 2012. Dechreuodd Jim yn ei swydd fel Ail Ysgrifennydd Parhaol a Dirprwy Brif Weithredwr CThEM ar 1 Ionawr 2018.

Penodwyd Jim yn Ysgrifennydd Parhaol Cyntaf a Phrif Weithredwr CThEM fis Hydref 2019.

Joanna Davinson

Joanna Davinson

Cyfarwyddwr Gweithredol, Swyddfa Ddigidol a Data Ganolog, Swyddfa'r Cabinet

Joanna Davinson yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Swyddfa Ddigidol a Data Ganolog (CDDO). Cyn hyn, bu Joanna yn gweithio yn y Swyddfa Gartref fel Prif Swyddog Digidol, Data a Thechnoleg (CDDTO) am 3 blynedd. Mae ganddi 30 mlynedd o brofiad o drawsnewid ar raddfa fawr wedi ei alluogi gan dechnoleg ac mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i’r sector cyhoeddus. I ddechrau fel Gwas Sifil â'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac am y 28 mlynedd diwethaf fel ymgynghorydd, arweinydd rhaglen ac arweinydd busnes â PWC ac IBM yn Ewrop a Gogledd America.

JP Marks

JP Marks

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth yr Alban

Penodwyd JP Marks yn Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth yr Alban ar 5 Ionawr 2022. Cyn hyn, JP oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwaith a Gwasanaethau Iechyd Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Mae rolau blaenorol yn y Gwasanaeth Sifil yn cynnwys:

 • Cyfarwyddwr Cyffredinol Gweithrediadau ar ddyrchafiad dros dro o fis Mawrth 2018.
 • Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyfarwyddwr Ardal ar gyfer De Lloegr
 • Cyfarwyddwr Dylunio a Chynllunio Strategol yn y Rhaglen Credyd Cynhwysol
 • Prif Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau
 • Pennaeth Cysylltiadau Corfforaethol a Pholisi Rhyngwladol Rheoleiddiwr Pensiynau'r DU
 • Ysgrifenydd areithiau i Brif Ysgrifennydd y Trysorlys

Mae rolau presennol y tu allan i'r Gwasanaeth Sifil yn cynnwys:

 • Ymddiriedolwr, St Giles Trust ac Ymddiriedolwr, Treloar Trust
 • Ymddiriedolwr, DWP Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Fund

Justin Placide

Justin Placide

Pennaeth Tîm Galluogwyr Ôl-osod Ynni Cartref, Cyd-Gadeirydd, Fforwm Hil y Gwasanaeth Sifil (CSRF), Cyd-Gadeirydd, Rhwydwaith Ffydd a Lleiafrifoedd Ethnig (FAME) 

Justin yw Pennaeth y Tîm Galluogwyr Ôl-osod Ynni Cartref o Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS). Mae'n gyfrifol am annog gwelliannau perfformiad ynni mewn eiddo presennol. Mae'n arwain ei dîm ar ddatblygu polisi, darparu prosiectau a rheoli gwasanaethau gan helpu'r Llywodraeth i weithio tuag at gyflawni'r targed Net Sero.

Madeleine Alessandri

Madeleine Alessandri

Ysgrifennydd Parhaol, Swyddfa Gogledd Iwerddon

Madeleine Alessandri CMG yw Ysgrifennydd Parhaol Swyddfa Gogledd Iwerddon.

Madeleine Alessandri CMG oedd Dirprwy Gynghorydd Diogelwch Cenedlaethol y DU a Chynghorydd y Prif Weinidog ar Gydnerthedd a Diogelwch Cenedlaethol. Ymunodd â gwasanaeth y llywodraeth ym 1988 ac mae wedi dal amrywiaeth eang o swyddi yn y Gwasanaeth Diplomyddol a Diogelwch Cenedlaethol yn y DU a thramor.

Fe’i gwnaethpwyd yn Gadlywydd Urdd Sant Mihangel a San Siôr (CMG) yn 2017.

 

Matthew Rycroft

Matthew Rycroft

Ysgrifennydd Parhaol, y Swyddfa Gartref

Matthew Rycroft CBE yw Ysgrifennydd Parhaol y Swyddfa Gartref. Fe’i penodwyd ar 17 Mawrth 2020.

Bu Matthew yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol rhwng 22 Ionawr 2018 a 16 Mawrth 2020.

Rhwng Ebrill 2015 ac Ionawr 2018 Matthew oedd Cynrychiolydd Parhaol Prydain i'r Cenhedloedd Unedig.

O fis Mawrth 2011, Matthew oedd Prif Swyddog Gweithredu’r FCO. Yn y rôl honno bu’n goruchwylio’r gwaith o redeg y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a’i rwydwaith o 270 o swyddi ledled y byd, gan gynnwys yr holl Adnoddau Dynol, Cyllid, Ystadau, Diogelwch, Technoleg Gwybodaeth, Protocol, Caffael a Gwasanaethau Corfforaethol. Bu'n dirprwyo ar ran yr Is-ysgrifennydd Parhaol yn ei absenoldeb

Ganed Matthew ar 16 Mehefin 1968, a'i fagu yn Southampton a Chaergrawnt. Mae ganddo radd mewn mathemateg ac athroniaeth o Goleg Merton, Rhydychen.

Ymunodd Matthew â’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn 1989. Ar ôl rhai misoedd yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa ac yna ar ddesg NATO yn Llundain, treuliodd bedair blynedd yn Llysgenhadaeth Prydain ym Mharis.

Ym 1995-96 Matthew oedd pennaeth adran wleidyddol Adran Dwyrain yr Adriatig yn yr FCO. Yn y swydd hon roedd yn aelod o ddirprwyaeth Prydain i drafodaethau heddwch Dayton ar Bosnia.

Ar ôl dwy flynedd yn Staff Cynllunio Polisi’r FCO yn ymdrin â materion Ewropeaidd a thraws-Iwerydd a secondiadau byr i Adran Wladwriaeth yr UD a Chyngres yr Unol Daleithiau, ymunodd Matthew â Llysgenhadaeth Prydain yn Washington, yn dilyn gwleidyddiaeth ddomestig yr Unol Daleithiau o 1998 i 2002.

Rhwng 2002 a 2004, bu Matthew yn Ysgrifennydd Preifat i’r Prif Weinidog dros Faterion Tramor, gan gwmpasu’r holl faterion tramor, Ewropeaidd, Gogledd Iwerddon ac amddiffyn yn Rhif 10. Derbyniodd CBE am y gwaith hwn.

Roedd yn Llysgennad Prydain i Bosnia a Herzegovina o 2005 ac yn Gyfarwyddwr Ewrop yr FCO o 2008.

Mae Matthew yn briod ag Alison. Mae ganddynt dair merch, a aned yn 1998, 2000 a 2005. Mae Matthew yn siarad Ffrangeg a Bosnieg, yn chwarae'r bas dwbl, ac yn mwynhau pêl-droed a chwaraeon eraill.

 

 

Nick Smallwood

Nick Smallwood

Prif Weithredwr, Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau a Phennaeth Swyddogaeth Cyflenwi Prosiectau'r Llywodraeth

Nick Smallwood yw Prif Swyddog Gweithredol yr Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau a Phennaeth Swyddogaeth Cyflenwi Prosiectau’r Llywodraeth.

Nick yw cyn Is-lywydd Peirianneg Prosiectau a Phrif Beiriannydd Prosiectau yn Shell. Mae gan Nick 40 mlynedd o brofiad o reoli portffolios prosiect cymhleth ac wedi datblygu Academi Prosiect Byd-eang Shell. Yn Shell, Nick oedd yn gyfrifol am reoli sut roedd prosiectau'n cael eu darparu ac amrywiaeth o raglenni gwella sylweddol.

Roedd Nick hefyd yn ymddiriedolwr bwrdd y Gymdeithas Rheoli Prosiectau (APM) tan fis Tachwedd 2019, lle cyfrannodd at ddatblygiad cyffredinol proffesiwn rheoli prosiectau’r DU.

Peter Schofield

Peter Schofield

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Gwaith a Phensiynau

Daeth Peter yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 16 Ionawr 2018.

Yn flaenorol mae wedi gweithio:

 • fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid Adran Gwaith a Phensiynau o fis Gorffennaf 2016
 • fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Tai a Chynllunio yn Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol
 • fel Cyfarwyddwr yr Uned Menter a Thwf yn Nhrysorlys EM
 • fel cyfarwyddwr yn y Weithrediaeth Cyfranddalwyr
 • ar secondiad i 3i PLC
 • mewn nifer o rolau, gan gynnwys Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Ysgrifennydd, yn Nhrysorlys EM

Professor Sir Ian Diamond

Sir Ian Diamond

Ystadegydd Gwladol y DU, Ysgrifennydd Parhaol, Prif Weithredwr Awdurdod Ystadegau'r DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Yr Athro Syr Ian Diamond yw Ystadegydd Cenedlaethol y DU. Ef oedd cadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Nawdd Cymdeithasol (SSAC) o Awst 2018 i Awst 2019.

Syr Ian, a gafodd ei urddo’n farchog yn 2013 am ei wasanaeth i wyddor gymdeithasol ac addysg uwch, oedd Pennaeth ac Is-ganghellor Prifysgol Aberdeen tan 31 Gorffennaf 2018.

 

 

Sapana Agrawal

Sapana Agrawal

Cyfarwyddwr, Moderneiddio a Diwygio

Mae Sapana yn gyfrifol am yr Uned Moderneiddio a Diwygio a'r Tasglu Gwerthuso. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr ar Dasglu COVID-19 yn Swyddfa’r Cabinet. Mae Sapana wedi treulio amser yn y sector cyhoeddus a phreifat, gan weithio yn ddomestig ac yn fyd-eang i gwmnïau gan gynnwys McKinsey a Sefydliad Clinton. Mae profiad Sapana yn cynnwys gweithio â'r GIG ar raglenni trawsnewid, rhedeg nifer o fusnesau newydd sydd wedi dod â newidiadau bywyd go iawn i bobl sy'n wynebu amrywiaeth o heriau iechyd (e.e., anhunedd) a chyd-sefydlu elusen i helpu i gael prydau poeth i staff y GIG yn ystod y pandemig. Fel arweinydd profiadol, mae Sapana wedi helpu i yrru ehangiad McKinsey ei hun mewn technoleg ac arloesedd ac yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi arwain gwaith McKinsey yn fyd-eang i gefnogi sefydliadau i weithredu rhaglenni ailsgilio fel rhan o drawsnewidiadau digidol mawr. .

Sarah Healey

Sarah Healey

Ysgrifennydd Parhaol, yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau, a Chwaraeon

Mae Sarah Healey wedi bod yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ers mis Ebrill 2019.

Cyn hynny, bu’n gweithio yn Swyddfa’r Cabinet lle bu’n Gyfarwyddwr Cyffredinol yn goruchwylio datblygiad a gweithrediad polisi economaidd a domestig yn dilyn dwy flynedd a hanner yn gweithio ar drafodaethau a pharatoadau ar gyfer y DU i adael yr UE. Cyn hynny, roedd Sarah yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yn DCMS, lle bu’n arwain ar integreiddio’r holl gyfrifoldebau digidol i’r sefydliad, yn Gyfarwyddwr Pensiynau Preifat yn Adran Gwaith a Phensiynau a Chyfarwyddwr Cyllid a Strategaeth Addysg yn Adran Addysg.

Ymunodd Sarah â’r gwasanaeth sifil yn 2001 i weithio yn Uned Strategaeth y Prif Weinidog. Mae ganddi raddau o Goleg Magdalen, Rhydychen, a'r LSE.

 

 

Simon Baugh

Simon Baugh

Prif Weithredwr, Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth, Swyddfa'r Cabinet

Penodwyd Simon Baugh yn Brif Weithredwr Cyfathrebu’r Llywodraeth fis Hydref 2021

Mae ganddo ugain mlynedd o brofiad mewn rolau strategaeth a chyfathrebu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys:

 • Cyfarwyddwr Cyfathrebu, y Swyddfa Gartref
 • Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, yr Adran Ymadael â'r UE
 • Cyfarwyddwr Strategaeth a Chyfathrebu, yr Adran Drafnidiaeth
 • Cyfarwyddwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, Heathrow Airport Holdings
 • Cyfarwyddwr Cyfathrebu Mewnol a Theithwyr, BAA
 • Pennaeth Materion Cyhoeddus, Maes Awyr Heathrow
 • Uwch Ymgynghorydd, AS Biss & Co

Simon Case

Simon Case

Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil, Swyddfa’r Cabinet

Penodwyd Simon Case yn Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil fis Medi 2020. Cyn hyn fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd Parhaol yn Rhif 10, gan ganolbwyntio ar Covid-19 a’r ymateb i’r pandemig.

Mae hefyd wedi gwasanaethu yn yr Aelwyd Frenhinol, ar ôl bod yn Ysgrifennydd Preifat i’w Uchelder Brenhinol y Tywysog William, Dug Caergrawnt. Cyn hyn, roedd ganddo lawer o swyddi nodedig eraill ar draws y llywodraeth, gan wasanaethu o dan weinyddiaethau Cameron a May fel Prif Ysgrifennydd Preifat i’r Prif Weinidog.

Mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Gogledd Iwerddon ac Iwerddon, yn ogystal â Chyfarwyddwr Cyffredinol y berthynas rhwng y DU a’r UE drwy gydol ei gyfnod yn y llywodraeth. Mae Simon wedi casglu dros 15 mlynedd o brofiad yn y Gwasanaeth Sifil.

Sir Stephen Lovegrove

Stephen Lovegrove

Cynghorydd Diogelwch Cenedlaethol, Swyddfa'r Cabinet

Daeth Stephen yn Gynghorydd Diogelwch Cenedlaethol fis Mawrth 2021. Cyn hyn roedd yn Ysgrifennydd Parhaol yng Ngweinyddiaeth Amddiffyn o 2016-2021 ac yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd o 2013-2016.

Treuliodd Stephen naw mlynedd yn y Swyddog Gweithredol Cyfranddalwyr, sef Buddsoddiadau Llywodraeth y DU bellach, lle cafodd ei benodi’n Brif Weithredwr fis Mehefin 2007. Cyn hynny bu’n gweithio ym maes bancio buddsoddi ac ymgynghoriaeth strategol. Roedd Stephen hefyd yn eistedd ar fwrdd Pwyllgor Trefnu Llundain ar gyfer y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd ac roedd yn ymddiriedolwr y Charities Aid Foundation.

Sue Gray

Sue Gray

Ail Ysgrifennydd Parhaol, Adran Ffyniant Bro, Tai, a Chymunedau

Fis Mai 2021 dychwelodd Sue i Swyddfa’r Cabinet i ymgymryd â rôl yr Ail Ysgrifennydd Parhaol â chyfrifoldeb am Gyfarwyddiaeth yr Undeb a’r Cyfansoddiad.

Cyn hynny rhwng 2018 a 2021 gwasanaethodd Sue fel Ysgrifennydd Parhaol Adran Cyllid, Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon ar secondiad o Swyddfa'r Cabinet.

Ymunodd Sue â Swyddfa'r Cabinet am y tro cyntaf ar ddiwedd y 1990au.

Rolau blaenorol yn y llywodraeth Gwasanaethodd Sue fel Cyfarwyddwr Cyffredinol, Priodoldeb a Moeseg yn Swyddfa’r Cabinet rhwng 2012 a 2018.

Cyn ymuno â Swyddfa'r Cabinet, bu Sue yn gweithio mewn Trafnidiaeth, Iechyd ac Adran Gwaith a Phensiynau gan gwmpasu amrywiaeth o rolau a oedd yn cynnwys polisi a chyflawniad rheng flaen. Cymerodd Sue seibiant gyrfa hefyd ar ddiwedd yr 1980au pan brynodd a rhedeg tafarn yn Newry, Gogledd Iwerddon.

 

 

Susan Acland-Hood

Susan Acland-Hood

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Addysg

Mae Susan Acland-Hood wedi bod yn Ysgrifennydd Parhaol yn Adran Addysg (DfE) ers mis Medi 2020.

Mae rolau blaenorol Susan yn y llywodraeth yn cynnwys:

 • Prif Weithredwr Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM - 2016 i 2020
 • Cyfarwyddwr Menter a Thwf yn Nhrysorlys EM - 2015 i 2016
 • Cyfarwyddwr Addysg a Chyllid yn Adran Addysg - 2013 i 2015
 • Cynghorydd Polisi ar faterion cartref a chyfiawnder, ac yna polisi addysg yn Rhif 10
 • Pennaeth Strategaeth yn y Swyddfa Gartref

Mae hi hefyd wedi dal uwch rolau ym Mwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain ac yn yr Uned Allgáu Cymdeithasol. Dechreuodd ei gyrfa yn y gwasanaeth sifil ym 1999 yn Adran Addysg a Chyflogaeth.

Susanna McGibbon

Susanna McGibbon

Procuradur Cyffredinol EM, Cyfreithiwr y Trysorlys ac Ysgrifennydd Parhaol, Adran Gyfreithiol y Llywodraeth

Dechreuodd Susanna yn rôl Cyfreithiwr y Trysorlys ac Ysgrifennydd Parhaol Adran Gyfreithiol y Llywodraeth ddydd Llun 8 Mawrth 2021.

Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys:

 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth B, Adran Gyfreithiol y Llywodraeth, 2018 i 2021
 • Cyfarwyddwr Ymgyfreitha, Adran Gyfreithiol y Llywodraeth, 2012 i 2018
 • Cyfarwyddwr Cyfreithiol, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, 2009 i 2012
 • Cyfarwyddwr Cyfreithiol, yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau, 2006 i 2009

Suzanne Heywood

Suzanne Heywood

Rheolwr Gyfarwyddwr, Exor a Chadeirydd CNH Industrial N.V.

Mae Suzanne Heywood yn Rheolwr Gyfarwyddwr Exor ac yn Gadeirydd CNH Industrial NV.

Cafodd ei geni yn Southampton, Lloegr ac mae ganddi MA Gwyddoniaeth o Brifysgol Rhydychen a PhD o Brifysgol Caergrawnt ar ôl treulio plentyndod yn hwylio o amgylch y byd ar gwch, dechreuodd Suzanne ei gyrfa broffesiynol yn Nhrysorlys y DU.

Ym 1997, ymunodd â McKinsey & Company lle bu mewn swyddi cynyddol uwch gan gynnwys, fel Uwch Bartner, cyd-arwain llinell gwasanaeth byd-eang McKinsey ar newid model gweithredu am nifer o flynyddoedd a gweithio'n helaeth ar faterion strategol â llawer o gleientiaid.

Mae Suzanne hefyd yn aelod o Fwrdd The Economist ac yn Ddirprwy Gadeirydd y Tŷ Opera Brenhinol.

Syr Chris Wormald

Sir Chris Wormald

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Penodwyd Syr Chris Wormald yn Ysgrifennydd Parhaol yn Adran Iechyd fis Mai 2016.

Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys:

 • Ysgrifennydd Parhaol Adran Addysg
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol yn Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog, Swyddfa’r Cabinet
 • Pennaeth yr Ysgrifenyddiaeth Economaidd a Domestig, Swyddfa'r Cabinet
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol, Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus, Swyddfa'r Cabinet
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Leol ac Adfywio yn Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol
 • Prif Ysgrifennydd Preifat i Estelle Morris a Charles Clarke

Syr Patrick Vallance

Sir Patrick Vallance

Prif Gynghorydd Gwyddonol y Llywodraeth, Pennaeth Proffesiwn Gwyddoniaeth a Pheirianneg y Llywodraeth, a Chynghorydd Technoleg Cenedlaethol

Syr Patrick Vallance FRS FMedSci FRCP yw Prif Gynghorydd Gwyddonol y Llywodraeth (GCSA) a Phennaeth proffesiwn Gwyddoniaeth a Pheirianneg y Llywodraeth (GSE). Roedd ei ymchwil personol ym maes clefydau pibellau gwaed a bioleg endothelaidd.

Roedd Patrick yn Llywydd, Ymchwil a Datblygu yn GlaxoSmithKline (GSK) o 2012 tan 2017. Cyn hyn, roedd yn Uwch Is-lywydd Darganfod a Datblygu Meddyginiaethau. Ymunodd â'r cwmni fis Mai 2006 fel Pennaeth Darganfod Cyffuriau. Roedd yn aelod o Fwrdd GSK a'r Tîm Gweithredol Corfforaethol. Yn ystod ei gyfnod fel pennaeth ymchwil a datblygu cymeradwywyd dros 14 o feddyginiaethau newydd i'w defnyddio ledled y byd, ar gyfer afiechydon yn amrywio o ganser i asthma a HIV.

Cyn ymuno â GSK, roedd yn academydd clinigol, yn Athro Meddygaeth ac yn arwain yr Is-adran Meddygaeth yn UCL. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o ymchwil sylfaenol a chlinigol, ac roedd yn feddyg ymgynghorol yn y GIG. Roedd ei ymchwil yn ymestyn o waith ar gemeg feddyginiaethol a bioleg strwythurol, i waith cellog, astudiaethau mewn bodau dynol a defnyddio cronfeydd data cofnodion iechyd electronig mawr.

Fe'i hetholwyd i Academi'r Gwyddorau Meddygol ym 1999 ac i'r Gymdeithas Frenhinol yn 2017. Roedd ar Fwrdd Swyddfa'r DU ar gyfer Cydlynu Ymchwil i Iechyd yn Strategol (OSCHR) rhwng 2009 a 2016. Mae'n Gymrawd Anrhydeddus yn UCL ac mae ganddo raddau er anrhydedd o Goleg Imperial Llundain, Prifysgol Glasgow, Prifysgol Efrog a St George's, Prifysgol Llundain. Roedd yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn aelod o fwrdd UK Biobank ac yn aelod anweithredol o fwrdd Genome Research Limited ond rhoddodd y gorau i hynny er mwyn cymryd rôl GCSA.

Tamara Finkelstein

Tamara Finkelstien

Ysgrifennydd Parhaol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Penodwyd Tamara Finkelstein yn Ysgrifennydd Parhaol yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn 2019, ar ôl arwain gwaith yr adran ar Ddarparu Ymadael â’r UE yn flaenorol. Cyn hynny bu’n arwain y Rhaglen Diogelwch Adeiladau yn sgil tân Tŵr Grenfell yn y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Mae llawer o’i gyrfa wedi bod yn Nhrysorlys EM lle y dechreuodd fel economegydd, ac roedd ei rolau’n cynnwys ysgrifennydd prMae llawer o’i gyrfa wedi bod yn Nhrysorlys EM lle y dechreuodd fel economegydd, ac roedd ei rolau’n cynnwys ysgrifennydd preifat a llefarydd i’r Canghellor, ac arwain ar wariant gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys iechyd, addysg a thai

Mae hi wedi gweithio mewn nifer o adrannau eraill y llywodraeth ar bolisi a darpariaeth mewn gwasanaethau iechyd a phlant gan gynnwys fel Dirprwy Bennaeth Cychwyn Cadarn, ac fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Gofal Cymunedol yn Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, â chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol a chymunedol. gwasanaethau.

Mae ei phrofiad bwrdd yn cynnwys rolau ar fyrddau NS&I, y Swyddfa Rheoli Dyled ac Asiantaeth Ffiniau'r DU. Roedd yn Ysgrifennydd i Gomisiwn Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus Annibynnol yr Arglwydd Hutton.

Hi yw pennaeth Proffesiwn Polisi’r Llywodraeth ac uwch noddwr Rhwydwaith Iddewig y Gwasanaeth Sifil.

 

Tom Read

Tom Read

Prif Weithredwr, Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth

Daeth Tom Read yn Brif Swyddog Gweithredol Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS) fis Chwefror 2021. Ymunodd Tom â GDS o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ) lle’r oedd yn Brif Swyddog Digidol a Gwybodaeth. Tra oedd yng Ngweinyddiaeth Gyfiawnder bu’n arwain diwygiadau i foderneiddio’r dechnoleg a ddefnyddir ar draws carchardai a’r gwasanaeth cymorth cyfreithiol.

Mae Tom yn dechnolegydd digidol yn ôl ei gefndir â phrofiad ar draws ystod o ddiwydiannau gan gynnwys bancio, y cyfryngau, ac ymgynghori. Bu Tom yn Bennaeth Ceisiadau yn y Guardian Media Group o 2008 cyn ymuno â HMG fel Prif Swyddog Technoleg Swyddfa’r Cabinet yn 2013.

Vincent Devine

Vincent Devine

Prif Swyddog Diogelwch y Llywodraeth, Swyddfa'r Cabinet

Penodwyd Vincent Devine yn Brif Swyddog Diogelwch y Llywodraeth ac yn Bennaeth Swyddogaeth Ddiogelwch y Llywodraeth fis Rhagfyr 2021.

Ymunodd Vincent â’r gwasanaeth sifil yn 1993 ac mae wedi gweithio mewn ystod eang o rolau diogelwch a diogelwch cenedlaethol, gan gynnwys postio yn y Balcanau, Wcráin, a Gogledd Iwerddon. Ymunodd â Swyddfa’r Cabinet o Weinyddiaeth Amddiffyn, lle bu’n Brif Swyddog Diogelwch ers 2018.

Yr Athro Chris Whitty

Professor Chris Whitty

Prif Swyddog Meddygol a Phrif Gynghorydd Gwyddonol, Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yr Athro Chris Whitty yw Prif Swyddog Meddygol (CMO) Lloegr, Prif Gynghorydd Meddygol llywodraeth y DU a phennaeth y proffesiwn iechyd cyhoeddus. Mae'n cynrychioli'r DU ar Fwrdd Gweithredol Sefydliad Iechyd y Byd

Mae Chris yn Feddyg Ymgynghorol GIG gweithredol yn Ysbytai Coleg Prifysgol Llundain (UCLH) a'r Ysbyty ar gyfer Clefydau Trofannol, ac yn Athro Ffiseg Gresham yng Ngholeg Gresham.

Mae Chris yn epidemiolegydd ac mae wedi gwneud gwaith ymchwil ac wedi gweithio fel meddyg yn y DU, Affrica ac Asia. Bu'n Athro Iechyd Cyhoeddus a Rhyngwladol yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain (LSHTM) cyn dod yn Brif Swyddog Meddygol.

Chris oedd Prif Gynghorydd Gwyddonol Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) rhwng Ionawr 2016 ac Awst 2021, â chyfrifoldeb cyffredinol am ymchwil a datblygiad yr adran, gan gynnwys bod yn bennaeth y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Iechyd (NIHR), prif gyllidwr ymchwil glinigol, iechyd y cyhoedd, gofal cymdeithasol ac ymchwil drosiadol.

Chris oedd Prif Gynghorydd Gwyddonol dros dro y Llywodraeth rhwng 2017 a 2018, gan gynnwys yn ystod gwenwyno Novichok. Cyn hynny, ef oedd Prif Gynghorydd Gwyddonol yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DFID), a oedd yn cynnwys gwaith technegol blaenllaw ar yr achosion o Ebola Gorllewin Affrica ac argyfyngau rhyngwladol eraill.