Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw’r gynhadledd flynyddol a’r digwyddiad dysgu ar gyfer pawb yn y Gwasanaeth Sifil a’r Gwasanaeth Cyhoeddus ehangach. 

Ble a phryd mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Eleni bydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn cymryd lle ar draws Mehefin a Gorffennaf 2022 yn y lleoliadau canlynol:

  • Dydd Mercher 15 Mehefin 2022 – EICC, Caeredin
  • Dydd Mawrth 21 Mehefin 2022 – Neuadd y Ddinas, Caerdydd
  • Dydd Mawrth 28 Mehefin 2022 – Winter Gardens, Blackpool
  • Dydd Iau 30 Mehefin 2022 – Prifysgol Northumbria, Newcastle
  • Dydd Mawrth 5 & Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022 – ExCeL, Llundain

Beth yw’r prif themau ar gyfer 2022?

Bydd cynnwys eleni yn canolbwyntio ar y tair thema o foderneiddio a diwygio:

  • Gwasanaeth Sifil Medrus
  • Gwasanaeth Sifil Arloesol
  • Gwasanaeth Sifil Uchelgeisiol 

Pwy sy’n trefnu Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn cael ei gyflenwi drwy bartneriaeth rhwng Swyddfa'r Cabinet a Dods Group Ltd. 

Pryd allaf gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Mae cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2022 nawr ar agor! Cliciwch y tab ‘Cofrestru’ yn y prif far dewislen a chofrestrwch ar gyfer y digwyddiad.

Beth yw’r gost i fynychu Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Mae’r digwyddiad AM DDIM i bob gwas sifil a phawb sy'n gweithio i awdurdodau lleol a’r sector cyhoeddus ehangach. Mae’r ffioedd a ganlyn ar gyfer mynychwyr allanol:

  • Mae Pas Digwyddiad ar gyfer un lleoliad yn £995 a TAW y pen.
  • Mae Pas ar gyfer Pob Digwyddiad, sy’n caniatáu mynediad i bob lleoliad bob dydd, yn £1,995 a TAW y pen.

Rydym yn croesawu mynychwyr o’r sectorau elusennol a gwirfoddol, ac yn cynnig pris disgownt sylweddol sy'n £425 a TAW y pen fesul digwyddiad.

Ydy'r lleoliadau’n hygyrch?

Ydyn, rydym yn sicrhau bod yr holl leoliadau rydym yn cynnal Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn hygyrch, cynhwysol ac yn ateb y gofynion cyfreithiol. Ceir adroddiadau cynhwysiant ar gyfer pob tudalen lleoliad ar wefan Gwasanaeth Sifil yn Fyw fuan. 

Pryd byddaf yn cael fy mathodyn ar gyfer y digwyddiad?

Byddwch yn cael eich bathodyn drwy’r e-bost rhyw bythefnos cyn y digwyddiad rydych wedi cofrestru i’w fynychu.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf wedi cael fy mathodyn cyn y digwyddiad?

Peidiwch â phoeni! Byddwch yn cael neges e-bost pan fyddwch yn cofrestru, ac yna wythnos cyn y digwyddiad, a fydd yn cadarnhau eich cofrestriad. Argraffwch yr e-bost a dewch ag ef gyda chi i’r digwyddiad ble byddwn yn argraffu bathodyn arall i chi. Os ydych yn anghofio argraffu'r e-bost, rhowch eich enw wrth y ddesg gofrestru ac fe chwiliwn am eich manylion er mwyn argraffu bathodyn arall.

A allaf fynychu 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' mewn mwy nag un ddinas?

Y bwriad yw bod gweision sifil ond yn mynychu un diwrnod o ddigwyddiadau Gwasanaeth Sifil yn Fyw, ond, gan fod y digwyddiad am ddim i bawb sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Sifil, mae croeso i chi fynychu'r holl ddigwyddiadau os ydych yn talu eich costau teithio eich hun. 

Allaf i archebu sesiynau ymlaen llaw?

Gallwch, byddwch yn gallu archebu sesiwn unwaith y bydd cofrestru wedi agor. Os gwelwch na allwch fynychu'r sesiynau, mewngofnodwch yn ôl a chanslo'r rhain i sicrhau bod eich lle ar gael i rywun ar y rhestr aros. Byddem yn argymell eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn i'r sesiwn ddechrau 

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn derbyn fy nghadarnhad e-bost ar gyfer fy sesiynau?

Gwiriwch eich mewnflychau spam a junk, os ydych dal heb dderbyn e-bost, rhowch wybod i ni trwy e-bostio csl-queries@dodsgroup.com a bydd aelod o'r tîm yn eich cynorthwyo. 

Ni allaf fynychu ar unrhyw un o'r dyddiadau hyn. A fyddaf yn gallu cael mynediad i unrhyw gynnwys o'r digwyddiadau?

Byddwn yn recordio sesiynau o'r digwyddiadau byw yng Nghaeredin a Llundain ac yn sicrhau bod y recordiadau o bron pob un o'n sesiynau ar gael i chi eu gwylio ar alw yn y 6 mis ar ôl y digwyddiadau. Dylai'r rhain fod ar gael i'w gweld o 20 Gorffennaf 2022 ar ein tudalen Agenda. 

A yw mynychu Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn cyfri tuag at un o fy mhum diwrnod dysgu bob blwyddyn?

Ydy, mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn cyfri tuag at eich pum diwrnod o ddysgu bob blwyddyn. 

A fydd fy nata’n cael ei rannu, os bydd, gyda phwy?

Bydd eich data yn cael ei brosesu a'i storio yn unol â'n polisi preifatrwydd.

Os wyf yn dod o'r tu allan i’r Gwasanaeth Sifil, sut gallaf  arddangos neu drefnu i siarad yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Cysylltwch â customerservices@dodsgroup.com a bydd ymgynghorydd yn cysylltu â chi.

Beth os bydd angen i mi ganslo'm lle yn y digwyddiad ar ôl i mi gofrestru?

Mewngofnodwch i'r wefan gofrestru eto (drwy eich e-bost cadarnhau cofrestriad), a chanslwch eich archebiad a’r sesiynau rydych wedi’u harchebu fel bod modd i’ch lle fod ar gael i rywun arall sydd am ddod.

A fydd lluniaeth yn cael ei ddarparu?

Bydd mannau bwyd a diod drwy bob lleoliad ble y gallwch brynu lluniaeth. Bydd dwr ar gael am ddim. Mae pob lleoliad yng nghanol dinasoedd, ble mae caffis a siopau ar gael yn agos os byddwch am fynd allan i gael cinio tu allan i'r lleoliad.

A fydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn talu costau teithio a chynhaliaeth i’r gweision sifil a fydd yn mynychu?

Dewiswyd y lleoliadau gan fod modd eu cyrraedd yn hawdd a chost-effeithiol gyda thrafnidiaeth gyhoeddus. Dylid hawlio’r holl gostau o’ch cyllideb leol, a bydd angen cymeradwyaeth rheolwr llinell.

Beth yw cod gwisg y digwyddiadau?

Gwisg swyddfa

A fydd rhywun yn tynnu lluniau a ffilmio yn y digwyddiadau?

Bydd ffotograffydd swyddogol ymhob un o ddigwyddiadau 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw'. Os nad ydych eisiau i’ch llun gael ei ddefnyddio, rhowch wybod i'r ffotograffydd.

Byddwn hefyd yn ffilmio rhai o’n sesiynau yn nigwyddiadau Caeredin a Llundain. 
Os nad ydych am ymddangos yn unrhyw ran o'r ffilmio, rhowch wybod i Reolwr yr Ystafell neu'r gwirfoddolwr ar y diwrnod.

Rwyf wedi clywed eich bod yn cynnal sesiynau mentora yn y digwyddiadau - sut wyf yn trefnu hyn?

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y digwyddiadau, nodwch eich bod am gymryd rhan yn ein rhaglen fentora. Ar gyfer y digwyddiadau wyneb yn wyneb bydd angen i chi fynd i'r ardal fentora i adolygu rhestr o fentoriaid a'u meysydd arbenigedd ac argaeledd a threfnu sesiwn. Ar gyfer y digwyddiadau rhithwir, byddwn yn ceisio eich paru â mentor a’ch cyflwyno’n electronig a gofyn i chi sefydlu eich sesiwn fentora ar amser sy’n gyfleus i’r ddau barti. 

Rwyf eisiau cynnig mentora yn y digwyddiadau – sut wyf yn gwneud hyn?

Ewch i’r tab ‘Cymryd Rhan’ a chofrestru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y digwyddiad – ac mae eich amser yn cyfri tuag at eich diwrnodau cyfraniad corfforaethol.

A fyddaf yn gallu gofyn cwestiynau a rhannu fy marn ar sesiynau?

Byddwch, bydd gan y rhan fwyaf o sesiynau declyn ymgysylltu â chynulleidfa a fydd yn caniatau i chi roi cwestiynau, pleidleisio am gwestiynau pobl eraill rydych am glywed atebion iddynt, ateb polau a sgwrsio am y pwnc. Bydd cyfraniadau bob amser yn ymddangos o dan eich enw.
Os nad oes gennych fynediad at ffôn clyfar, bydd gennym feicroffon crwydrol yn yr ystafell sesiwn i ganiatau cwestiynau gan aelodau'r gynulleidfa.

Rwyf eisiau gwirfoddoli i helpu yn y digwyddiadau – sut wyf yn gwneud hyn?

Ewch i’r tab ‘Cymryd Rhan’ a chofrestru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y digwyddiad – ac mae eich amser yn cyfri tuag at eich diwrnodau cyfraniad corfforaethol.

Ar-lein yn unig oedd Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2020 a 2021, pam y penderfyniad i newid hyn ar gyfer 2022?

Rydym yn gwybod o'ch adborth eich bod yn cael mwy o fudd o'r digwyddiadau wyneb yn wyneb. Rydym yn gyffrous i gynnal Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2022 mewn lleoliadau corfforol ledled y DU, gan gyflwyno cyfle gwych i gydweithwyr gwrdd, rhwydweithio, a mwynhau'r profiad datblygiad proffesiynol.

Cynnal y digwyddiadau hyn wyneb yn wyneb oedd y ffordd fwyaf cost-effeithiol o gyflwyno’r rhaglen, fodd bynnag byddwn hefyd yn recordio sesiynau sy’n cael eu cynnal yn Llundain a Chaeredin ar gyfer cydweithwyr sydd eisiau sesiwn gloywi neu oedd yn methu bod yn bresennol.

Rydym yn cydnabod y gallai rhai ohonoch fod yn siomedig na fyddwn yn cynnig digwyddiad rhithwir, byw eleni, ond byddwn yn sicrhau bod y cynnwys ar-alwad yn wirioneddol ddiddorol i'r rhai ohonoch sy'n gwylio gartref, a gobeithiwn y byddwch yn ei weld yn ffordd hynod gyfleus o gael mynediad at gynnwys y digwyddiad.

Beth yw'r mesurau iechyd cyhoeddus rydych yn eu cymryd yn y lleoliadau i helpu i atal lledaeniad COVID19?

Byddwn yn dilyn canllawiau rhanbarthol diweddaraf y llywodraeth ar COVID-19 i ddiogelu pawb yn ein digwyddiadau, a bydd ein lleoliadau yn dilyn trefn lanhau lem a rheolaidd. Mae ein trefniadau’n cael eu hadolygu’n barhaus wrth i ni nesáu at y digwyddiadau i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r canllawiau a’r arferion gorau diweddaraf.

Sut dylwn i gynllunio fy mhresenoldeb i Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2022?

Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn ddigwyddiad dysgu a datblygu a dylid ei drin felly yn eich uned fusnes. Byddem yn cynghori pawb i bob amser geisio eglurder a chymeradwyaeth gan eu rheolwr llinell cyn mynychu Gwasanaeth Sifil yn Fyw.

Ni allaf fforddio cael gormod o staff yn mynychu Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2022, sut mae sicrhau bod pawb yn fy nhîm yn gallu elwa o’r digwyddiadau?

Gwyddom y bydd angen buddsoddiad amser i fynychu Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2022 a byddem yn annog yn gryf i'r holl staff ddefnyddio adeiladu rhaglen eu hunan i sicrhau bod eu diwrnod wedi’i gynllunio’n drylwyr a’u bod yn cael y gorau o’r digwyddiadau a gynigir. Mae pob sesiwn wedi'i saernïo i ddarparu negeseuon allweddol a chamau gweithredu y gall mynychwyr fynd â nhw yn ôl i'w cydweithwyr. Bydd y deunyddiau ar gyfer pob sesiwn hefyd ar gael ar-lein i bob gwas sifil, a bydd cyfle i wylio sesiynau wedi’u recordio ar ôl i Gwasanaeth Sifil yn Fyw ddod i ben.